บริการให้คำปรึกษา

   บริการให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาในการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
  - การออกสูตรยาง
  - การพัฒนาการใช้สารเคมียางใหม่ สารตัวเติม และสารตัวเติมนาโน
  - การไหลของยางหรือยางคอมพาวด์ในเครื่องผสมหรือเครื่องขึ้นรูปยาง เช่น เครื่องเอ๊กซทรูด เพื่อลดปัญหาในการขึ้นรูป
  - การติดของยาง
  - การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ในการออกแบบหรือจำลองการใช้งานเชิงวิศวกรรม
  - การพัฒนาวิธีทดสอบ เพื่อควบคุมคุณภาพ

ติดต่อ

1. ดร.กฤษฎา สุชีวะ
โทรศัพท์: 0 2441 0511, 081 845 8220
โทรสาร: 0 2441 9378
e-mail: krisda.suc@mahidol.ac.th

2. ดร.ชาคริต สิริสิงห
โทรศัพท์: 0 2441 0511, 081 807 2742
โทรสาร: 0 2441 9378
e-mail: chakrit.sir@mahidol.ac.th